Knivlagen

Lagen om förbud gällande knivar och andra farliga föremål handlar om vissa typer av vapen på allmän plats och kallas vanligen för Knivlagen. För skjutvapen, ammunition och vapen som likställs med dessa, till exempel pepparspray, gäller istället Vapenlagens regler. För de vapen som regleras i vapenlagen gäller att man måste ha polistillstånd för att ens få äga dem.

Knivlagen däremot, innebär ett förbud att bära med sig knivar och andra farliga föremål allmän plats eller inom ett skolområde, om de är ägnade att användas vid brott mot liv och hälsa. Det är inte heller tillåtet att förvara ett sådant föremål i ett fordon som befinner sig på en allmän plats. Lagen förbjuder även föremål som i vanliga fall kanske inte ses som farliga men som är ägnade att användas som vapen, till exempel en hammare som någon bär med sig för att försvara sig med. Kravet på att föremålet ska vara ägnat att användas vid brott mot liv och hälsa innebär att det inte alltid är olagligt att bära med sig en kniv utan bara om den ska användas för att skada någon. Brott mot liv och hälsa finns i brottsbalkens tredje kapitel och är bland annat, misshandel och mord.

Knivlagen förbjuder också att sälja eller ge knivar (eller andra farliga föremål) till personer under 21 år. Är du under 21 får du inte heller ha så kallade stiletter eller springknivar, d.v.s alla fällknivar som fungerar så att bladet snabbt kan fällas ut.

Vissa yrken är undantagna i lagen, till exempel poliser och väktare som har befogenhet att bära batong i tjänsten. Det är också tillåtet att bära kniv i samband med till exempel camping eller jakt och fiske, eller om en hantverkare bär med sig en kniv som hen använder i sitt yrke. Det är också tillåtet att bära med sig en kniv, och nu kommer vi till det krångliga; om det generellt framstår som naturligt.

Det säger sig självt att vad som är generellt naturligt eller inte är en bedömningsfråga, och som med alla bedömningsfrågor kan det vara svårt att veta vad som gäller i det specifika fallet. Sedan början av 2016 har det dock blivit lite enklare. Då kom nämligen Högsta domstolen med en dom där de gjort en lista över några typiska situationer då det är lagligt att ha med sig en kniv (eller annat farligt föremål) på allmän plats.

Högsta domstolens lista är svår att sammanfatta och vi har därför valt att publicera den i sin helhet då vi tycker att den på ett bra sätt visar vart gränsen går:

·    Att jägare och annat friluftsfolk har med sig kniv ska godtas om knivinnehavet framstår som naturligt. När kniv ingår i scouters utrustning har de rätt att ha med sig denna på sådana sammankomster där de brukar ha scoututrustning. Självfallet ska även innehav av en kniv i samband med slöjdundervisning på en skola godtas.

·    Det är tillåtet för en hantverkare att i sin yrkesutövning – också på allmän plats – bära med sig en kniv som han eller hon brukar använda i arbetet. Detta gäller även om kniven inte krävs för just den aktuella arbetsuppgiften. Vidare gäller att en hantverkare som har en arbetskniv inte bryter mot knivförbudet om han eller hon stannar till för att lyssna på exempelvis en gatumusiker eller ett politiskt torgmöte. En arbetskniv får dock inte medföras vid en tillställning eller en sammankomst, om innehavet inte är ett led i yrkesutövningen.

·    Om någon som har köpt en förskärare som present tar med den inslagen i ett paket till en bio på vägen hem, rör det sig om ett befogat innehav.

·    Ett innehav som inte är befogat är det som förekom i “Bollträet” NJA 2011 s. 556. Syftet med innehavet av ett bollträ (som omfattades av knivförbudslagen) var att den tilltalade skulle kunna försvara sig och känna sig trygg.

·    En picknick som äger rum på allmän plats kan motivera att deltagarna har med sig både matknivar och förskärare, men däremot inte större s.k. överlevnadsknivar eller stiletter eller andra föremål som typiskt sett har egenskaper som gör dem mer ägnade att användas som vapen än vad som krävs med hänsyn till ändamålet.

·    I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Bara om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas innehav av  sådana knivar av förbudet. Också en mindre slidkniv, t. ex. en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning. Detta gäller dock i regel inte vid exempelvis nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang, där många människor träffas eller uppehåller sig.

·    För färd med allmänna kommunikationsmedel gäller, att om resan är ett naturligt sätt att ta sig till eller från ett sammanhang som innefattar att det är befogat att använda kniv av ett visst slag, så får kniven också medföras under resan. Men knivens särskilda karaktär eller omständigheterna i övrigt kan medföra, att det måste krävas att transporten företas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel.

·    Ett innehav av kniv i fordon på allmän plats är många gånger befogat. Innehavaren kan exempelvis vara på väg ut på en fisketur eller för att jaga eller behöva kniven i något annat sammanhang som är legitimt. Här finns det alltså ett större utrymme för att bedöma ett knivinnehav som befogat.

<< TILLBAKA TILL DINA RÄTTIGHETER