Ordningsvakter och väktare

Du kommer säkert ofta i kontakt med ordningsvakter och väktare i din vardag. De finns på tunnelbanan och bussen, i centrum och på krogen. Det är viktigt att känna till vad de har för befogenheter så du vet när de behandlar någon felaktigt!

Ordningsvakter

Vad är en ordningsvakt?

För att blir ordningsvakt krävs ett förordnade från Polismyndigheten. Förordnandet från Polismyndigheten är det som ger ordningsvakten sina befogenheter. Några saker som kan vara bra att veta om gällande ordningsvakter:

  • En ordningsvakt ska alltid försöka lösa en situation med användning av minst möjliga tvång. Detta framgår av 8 § ordningsvaktslagen och 8 § polislagen. I första hand ska en ordningsvakt alltid försöka att ge upplysningar och uppmaningar innan den ingriper.
  • En ordningsvakt är skyldig att lyda en polis.
  • En ordningsvakt har skydd enligt 17 kap 5 § brottsbalken. Detta betyder att våld eller hot som begås mot en ordningsvakt under tjänstgöring bedöms som våld eller hot mot tjänsteman.

Vad får en ordningsvakt göra?

En ordningsvakt har rätt att ingripa enligt 13 § polislagen mot den som stör den allmänna ordningen. I dessa situationer kan en ordningsvakt:

  • avvisa dig – d.v.s. säga till dig att lämna platsen eller hindra dig från att ta dig till en viss plats,
  • avlägsna dig – d.v.s. flytta dig från en viss plats till en annan, antingen går ordningsvakten med dig till en annan plats, eller så kör ordningsvakten bort dig,
  • omhänderta dig – d.v.s. frihetsberöva dig.

Läs mer om avvisning, avlägsnande och omhändertagande här!

En ordningsvakt har också rätt till att omhänderta en berusad person enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer.

I vissa fall har en ordningsvakt rätt att använda tvång eller våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. En ordningsvakt kan då belägga en omhändertagen person med handfängsel. När en ordningsvakt frihetsberövar en person får hen även göra en så kallad skyddsvisitation av den omhändertagne. Detta framgår av 29 § polislagen och 10 § LOB.

Väktare

Vad är en väktare?

En väktare är i regel anställd på ett bevakningsföretag. Detta är ett företag som utför bevakningsuppgifter för någon annans räkning. Enligt lagen om bevakningsföretag krävs att alla bevakningsföretag och dess anställda ska vara auktoriserade av Länsstyrelsen. Dessa anställda är de som benämns som väktare. En väktare har skydd enligt 17 kap 5 § brottsbalken när personen är i tjänstgöring. Detta betyder att våld eller hot som begås mot väktare under tjänstgöringen kommer att bedömas som våld eller hot mot tjänsteman.

Vad får en väktare göra?

En väktare har till skillnad från en ordningsvakt inte några särskilda befogenheter förutom de befogenheter som alla medborgare har. En väktare har alltså inte rätt att göra några andra saker än vad t.ex. du har. Det som väktare, och alla andra, har rätt att göra kallas envarsgripande.

I alla situationer där en ordningsvakt eller väktare ingriper med våld måste de förhålla sig till samma allmänna principer som polisen.

Läs vidare!

Vad betyder envarsgripande? »