Polisen letar efter saker – Reell husrannsakan

Var?

En husrannsakan får ske på tre typer av platser:

·    Hus – med detta menas inte bara bostadshus utan också uthusbyggnader, magasin eller fabriker

·    Rum – kan vara kontor eller lagerlokaler, eller rum på ett fartyg.

·    Slutet förvaringsställe – kan vara en stängd bil, ett kassafack hos en bank eller en ryggsäck. Det krävs inte att det ska vara låst, utan bara att det är stängt.

OBS! När det gäller hus och rum spelar det ingen roll om det är låst, eller ens om dörren är öppen, det krävs ändå ett beslut om husrannsakan!

När?

Vad ska vara uppfyllt för att en husrannsakan får ske:

·    Det ska finnas anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. “Anledning att anta” är den lägsta nivån på bevisning, läs mer om det här! Att fängelse kan följa betyder att fängelse finns i straffskalan för ett visst brott.

·    Syftet med husrannsakan ska vara att leta efter föremål som kan tas i beslag, i förvar eller för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen. Saker som kan tas i beslag är t.ex. saker som använts vid ett brott och som behövs för bevisning.

Hos vem?

Husrannsakan får göras hos någon som är skäligen misstänkt för ett brott. Läs om skälig misstanke här

Husrannsakan får också göras hos någon som inte är skäligen misstänkt för ett brott. Då gäller strängare krav. Husrannsakan får då göras om:

·    Brottet har begåtts hos den personen eller

·    Den som är misstänkt för brottet greps  där eller

·    Det finns synnerlig anledning att anta att det vid husrannsakan kommer att hittas föremål som kan tas i beslag i förvar, eller att man kommer kunna få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen. Kravet på att det ska finnas “synnerlig anledning” innebär att det ska föreligga en faktisk omständighet som påtagligt visar att man kan förvänta sig att hitta någonting. Detta är alltså ett högt ställt krav.

OBS! Samtycke från den misstänkte får aldrig åberopas som grund för en husrannsakan – om det inte är den misstänkte själv som har begärt husrannsakan.