Husrannsakan enligt polislagen

Polisen har vissa speciella befogenheter som innebär att de ibland får omhänderta en person.

Detta gäller t.ex. när det är fråga om psykiatrisk tvångsvård. –  En person som ska få psykiatrisk tvångsvård kan ibland bli omhändertagen av polisen. Ett annat exempel är att polisen har befogenhet enligt 10 kap utlänningslagen att ibland omhänderta personer som inte har uppehållstillstånd. Då kan polisen omhänderta en person som eventuellt kommer tas i förvar. Detta är fallet t.ex. om myndigheterna misstänker att personen kommer hålla sig undan på något sätt, eller om personens identitet är oklar och det inte går att ta ställning till om personen ska få uppehålltillstånd utan att identiteten har gjorts sannolik.

När polisen ska hitta personer som kan omhändertas får de göra vissa saker för att leta efter dem.

Polisen får då bereda sig tillträde till (ta sig in i):

·    Den eftersökta personens bostad eller annat hus, rum, eller ställe (t.ex. en gårdsplan) som tillhör personen de letar efter, eller som den personen disponerar. Polisen får även bereda sig tillträde till sådana platser som är tillgängliga för alla, t.ex. butiker, restauranger och liknande.

·    Någon annan  – om det finns synnerliga skäl att anta att personen de letar efter finns där. Kravet på att det ska finnas “synnerliga skäl” innebär att det ska föreligga en faktisk omständighet som påtagligt visar att man kan förvänta sig att hitta personen. Detta är alltså ett högt ställt krav.

Polisen får även ta sig in till någon annan bostad eller något annat ställe för att omhänderta saker, t.ex. ett vapen. Då måste det finnas stöd för detta t.ex. i vapenlagen.

Polisen får också genomsöka transportmedel, t.ex. bilar, bussar, båtar, och tåg, för att leta efter någon som rymt från långvariga fängelsestraff eller från psykiatriska vårdinrättningar.

PSST! Om du efter att ha läst om husrannsakan inser att du har blivit utsatt för någonting som inte stämmer överens med de allmänna principer som polisen måste förhålla sig till kan du anmäla detta till en tillsynsmyndighet! T.ex. JO