Frihetsberövande

Att frihetsberövas betyder att någon tar din frihet ifrån dig, till exempel genom att låsa in dig i en cell eller sätta på dig handfängsel. Det är en väldigt kränkande sak och därför får inte polisen frihetsberöva dig hur som helst.

Utgångspunkten är att bara den som gjort sig skyldig till brott ska kunna frihetsberövas genom att domstolen utdömer ett fängelse straff. Det är bara under vissa omständigheter som du får frihetsberövas redan innan du är dömd i en domstol.

Antingen kan du frihetsberövas för att du är misstänkt för ett brott, eller polisen anser det nödvändigt för att upprätthålla den allmänna ordingen. Även den som är berusad på allmän plats kan under vissa omständigheter omhändertas av polisen.


När du är misstänkt för ett brott – Gripa, Anhålla, Häkta

Om du antas kunna dömas för vissa typer av brott i ett senare skede kan du frihetsberövas under brottsutredningen. Brottet eller brotten som du är misstänkt för måste vara av en viss allvarlighetsgrad, det vill säga av en viss grad i straffskalan. Lagen utgår som sagt ifrån att så att en person ska dömas i en domstol för att staten ska få frihetsberöva den. Därför krävs det att en domare, tror att personen kan dömas i slutändan, den kan då häkta personen under tiden som åklagaren utreder brottet. Åklagaren kan i sin tur anhålla personen om åklagaren tror att personen kommer kunna häktas av en domare. Om det är riktigt bråttom kan polisen och envar gripa personen om man tror att personen kommer anhållas av en åklagare. Förenklat kan man beskriva det såhär:

För polisen ska kunna gripa  Ska det finnas skäl från åklagaren att anhålla  För att anhålla måste det finnas skäl från domaren att häkta  För att häkta ska det finnas skäl för en fällande dom.

Bestämmelserna som rör frihetsberövande under förundersökningen, alltså när du utreds för ett brott, finns i den dela av lagen som heter Rättegångsbalken.

Störande av den allmänna ordningen – Avvisa, Avlägsna och Omhänderta

Om polisen anser att du stör den allmänna ordningen har de rätt att avvisa eller avlägsna dig från platsen. Om polisen inte tycker att det är tillräckligt får de, om du anses vara ordningsstörande, istället omhänderta dig.

Bestämmelserna som reglerar frihetsberövande och ordningsstörningar finns i Polislagen 13§.

Det är väldigt viktigt att du inte blandar ihop de olika grunderna för frihetsberövande, alltså ordningsstörande och brottsmisstanke, därför har vi här under delat upp dem i separata delar. Vi har även en separat text om lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) som du kan läsa här nedan.

Efterlysta, omhändertagande för identifiering och kroppsvisitering

Polisen kan också frihetsberöva dig om det finns särskild anledning att anta att du är efterlyst eller efterspanad. Polisen får också hålla dig för identifiering om du t.ex. vägrar lämna uppgifter om din identitet. Det kan t.ex. vara så att du inte har några id-handlingar på dig eller att polisen tycker att du liknar någon som är efterlyst. Polisen ska då skyndsamt försöka identifiera dig. Du ska friges omedelbart när polisen lyckats identifiera dig. Om du har blivit omhändertagen på denna grund kan du hållas ytterligare 6 timmar (alltså; 6+6 timmar) om polisen anser att det är av synnerlig vikt att du identifieras. I samband med att du blir avlägsnad eller omhändertagen får polisen kroppsvisitera dig. Läs mer om vad det innebär här!

Läs mer om frihetsberövande:

 

Gripande »

Anhållande »

Häktning »

 

 Störande av den allmänna ordningen »

Avvisa, avlägsna, omhänderta »

ingripanden mot grupper »

 

Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) »

 

 

<< TILLBAKA TILL DINA RÄTTIGHETER