Förbud mot vissa förhörsmetoder

Det finns regler som bestämmer vad en polis inte får göra under ett förhör. Förutom förbudet mot tortyr i Regeringsformens (RF) 2 kapitel 5 § (som alltså förbjuder att polisen använder tortyr för att få fram en bekännelse) finns i Rättegångsbalkens (RB) 23 kap.12 § ett förbud mot vissa förhörsmetoder. Förbudet är riktat mot förhör med misstänkta men det gäller i viss utsträckning även andra personer, exakt hur mycket går det dock inte att säga. Som vanligt har polisen även att förhålla sig till både behovs- och proportionalitetsprincipen, även vid förhör.

Förbudet innebär att polisen, i syfte att få till ett erkännande, inte får:

Ljuga: Tex säga att någon annan misstänk redan har erkänt eller angett dig, om det inte stämmer, eller ljuga om att de har bevisning mot dig som inte finns.

Lova dig (eller på annat sätt locka med) särskilda förmåner: Med förmåner menas att du i den situation du befinner dig i, förhörd och kanske frihetsberövad, skulle få en förmånligare behandling.

Hota/tvinga/medvetet trötta ut dig: Polisen får absolut inte hota eller på annat sätt tvinga fram ett erkännande. Det är dessutom inte tillåtet att genom olika uttröttningsmetoder lura dig att erkänna.

Generellt kan man säga att frågor som är krångligt formulerade med syftet att lura den misstänkte att säga emot sig själv inte är tillåtna. Polisen får inte ställa frågor som kan anses “snärjande”, tex utgå från att personen som förhörs har begått brottet.

Med detta sagt är det inte förbjudet att polisen ställer frågor till dig som du inte vill besvara, eller att flera poliser ställer samma fråga, att de ifrågasätter din berättelse eller påpekar när du säger emot dig själv. Att polisen berättar för dig om saker som pekar mot att du är skyldig, om det är sant, är inte heller förbjudet. Det kan vara ok med sk. ledande frågor om du är misstänkt, men inte om du förhörs som ett vittne eller som målsägande.

När du förhörs av polisen måste du få tillgång till nödvändig vila och ”sedvanliga måltider” dvs frukost, lunch och middag.