Att ha med någon vid förhör

Generellt sett är det den som leder förundersökningen, det kan vara en polis eller en åklagare, som bestämmer vem som ska närvara vid ett förhör. Ibland kanske undersökningsledaren anser att någon mer borde vara med vid förhöret, det kan handla om den som är målsägande, en sakkunnnig eller den misstänkte själv som är med vid förhör med någon annan. Du som blir förhörd kan begära att få ha med någon vid förhöret, men detta måste inte beviljas av den som leder undersökningen. De behöver inte heller motivera varför de nekar en sådan begäran. Den som behöver tolk brukar i princip alltid få ha med en tolk vid förhöret.

Är det möjligt ska förundersökningsledaren utse ett vittne som ska närvara vid förhöret. Detta är i sådant fall oftast ett sk. medborgarvittne

Om du har rätt till en försvare vid förhöret eller inte, beror alltså på huruvida du är vittne eller misstänkt. Är du misstänkt har du rätt till en försvarare är du vittne har du inte rätt till det, men kan fortfarande begära att få ha ett biträde närvarande.

Ett biträde ska uppfylla alla de krav som ställs på en försvarare (tagga). Är du misstänkt och fått en offentlig försvarare är det denna person som företräder dig vid förhöret. Ett biträde som inte är en offentlig försvare har en mer begränsad rätt att delta och prata under förhöret. Den måste exempelvis alltid ha tillstånd av förhörsledaren för att få ställa frågor. Biträdet kan få lämna förhöret om den inte följer anvisningarna från förhörsledaren.

Det går att neka även en försvarare att medverka vid förhör, men under väldigt begränsade omständigheter. Det kan vara om personen inte är lämplig som försvarare, men den ska då bytas ut. För att kunna neka en försvarare att medverka vid förhör krävs det i princip att försvararen rent av saboterar förhöret. Rätten till försvare är en grundläggande princip i alla rättsstater och skyddas bland annat av rätten till en rättvis rättegång i Europakonventionen artikel 6.

Som målsägande har du rätt att ha med ett målsägandebiträde vid förhör, eller (om det inte stör utredningen) en person som stöd.

Är du under 15 år, ska helst en vårdnadshavare närvara vid förhöret. Detta kan dock, som i de flesta andra fall, nekas om det kan störa utredningen. Vårdnadshavaren bör närvara oavsett om du som är under 15 år ska höras som vittne, målsägande eller misstänkt.

Förhörsledaren får slutligen bestämma att de som närvarat vid förhöret inte får berätta för någon om det som sagts. Poliser har tystnadsplikt, det har även medborgarvittnen. Men även den som själv blir förhörd kan förbjudas att prata om det den själv sagt vid förhöret. Detta kan dock aldrig betyda att en som är misstänkt inte får berätta om förhöret till sin försvarare eller tvärtom.