Ordlista

Dina rättigheter 100

 

Vi vill såklart att våra texter ska vara så lättförståeliga som möjligt, men vissa juridiska ord är svåra att byta ut – eller bara väldigt bra att kunna. Här hittar du vår ordlista!

PSST! När du läser våra texter kan du klicka på de ord som är länkade, så kommer du till denna sida för att enkelt kunna kolla upp dess betydelse! Ordlistan uppdateras allteftersom nya ord dyker upp.

A

Allmän ordning – Att en person stör den allmänna ordningen betyder att personens beteende innebär ett angrepp på ett ordningsintresse som är av betydelse för allmänheten. Det räcker inte med att en enskild polis tycker att beteendet framstår som obekvämt eller olämpligt utan beteendet måste vara sådant att det är en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Störningen av den allmänna ordningen ska ha uppkommit genom ett särskilt beteende från personen, det kan alltså inte vara endast att man är närvarande på en viss plats, även om det gäller en person som är känd för att bråka och uppträda ordningsstörande. Läs mer om när och hur polisen får ingripa vid ordningsstörande här!

Anledning att anta – Är en grad av misstanke. Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts ska exempelvis en förundersökning inledas.

Auktoriserad – Är ett bemyndigande, en tillåtelse som innebär att någonting är “godkänt”.

B

Befogenhet – Vad man har rätt att göra. Exempel: En ordningsvakt befogenhet sätter gränser för vad som är tillåtet att göra för en ordningsvakt.

Belastningsregistret – Ett register som polisen ansvarar för och som innehåller uppgifter om personer som har fått en påföljd för ett brott.

Beslag – Betyder att polisen omhändertar föremål som de tycker har betydelse för en utredning om brott

Bevisbörda – vem som måste bevisa att en viss sak stämmer. Exempelvis har åklagaren bevisbördan att bevisa att en gärningsperson har begått ett visst brott

Bevisfaktum – kan sägas vara en omständighet som är till hjälp för bevisningen. Till exempel ett vittnesmål.

 

Beviskrav – för att ett bevis ska anses vara tillräcklig ska den ha nått upp till vissa krav. Dessa kallas beviskrav.

 

Brottskod – Är sifferkoder som polisen använder som beteckningar för olika typer av brott, dessa nämner (förutom själva brottet) ofta något om omständigheterna runt brottet. Exempel: Brottskod Utpressning (0940), Brottkod Stöld av diesel (9821), Brottskod Stöld av andra drivmedel (9822).

 

Brottsoffer – en person som lidit fysiskt, psykiskt eller ekonomisk skada på grund av ett brott.

C

D

E

Ekobrottsmyndigheten – Är en myndighet som arbetar med att bekämpa ekonomisk brottslighet till exempel skattebrott och bokföringsbrott.

Europakonventionen – Den Europeiska konventionen om de mänskligarättigheterna är en internationell konvention som sverige har åtagit sig att följa och som syftar till att säkerställa respekten för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Konventionen är lag i Sverige.

F

Frihetsberöva – Ta till fånga

Fällande dom – när åtalet anses vara tillräckligt bevisat och rätten bifaller åklagarens talan om att en gärningsperson har begått ett brott.

Förargelseväckande beteende – Är ett brott som innebär att en person skapar oljud på allmän plats eller offentligt beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten (störa allmänheten).

Förordnade – Innebär att någon blir godkänd för att göra någonting. Exempel: en person får ett förordnande från polisen som innebär att personen nu är ordningsvakt. Vad som står i förordnandet får betydelse för vad personen får göra, vad den har för befogenhet.

Förundersökning – Den undersökning som åklagare och polis inleder när det kan misstänkas att ett brott har begåtts.

Förundersökningsledaren – Den som leder förundersökningen.

G

Gärningsperson – Kallas den personen som begår ett brott.

H

Husrannsakan – polisens möjlighet att undersöka utrymmen utan ditt medgivande ifall det har betydelse för utredningen

Huvudförhandling – Den mest centrala delen av rättegången i brottmål. Under huvudförhandlingen hörs vittnen och annan bevisning läggs fram för domstolen, den misstänkte får presentera sitt försvar och domstolen dömer i saken, bland mycket annat.

I

J

K

Kroppsbesiktningläs om det här!

Kumulera – Lägga ihop

Kustbevakningen – Är en myndighet som bland annat övervakar brott till sjöss. De arbetar även med räddningstjänst och liknande.

Kvarhållande för förhör – att polisen har rätt att  hålla kvar dig för att hålla ett förhör ifall det har betydelse för utredningen.

L

Laglig grund – innebär att något kan grundas på lagen. Exempel: Polisens rätt att fotografera en person som frihetsberövats har sin lagliga grund i Rättegångsbalkens 28 kapitels 14 paragraf.

M

Medborgarvittne – Ett vittne som ska följa polisens verksamhet enligt Lag (1981:324) om medborgarvittnen

Målsägande – Den som blivit utsatt för ett brott.

N

O

Ofredande – Är ett brott som innebär att en person genom ljud eller hänsynslöst beteende ofredar någon annan. Det kan till exempel vara att putta någon (utan att det ses som misshandel), spotta på någon eller liknande.

Ogillas – Om domstolen ogillar betyder det att domstolen inte dömer en person till ett brott, domstolen ogillar åtalet.

Olaga frihetsberövande – Är ett brott som innebär att en person spärrar in någon eller på något annat sätt berövar en person friheten.

Olägenhet – Synonym till besvär, besvärlighet, problem, missförhållande m.m.

Oskuldspresumtion – den som är misstänkt för ett brott ska behandlas och ses som oskyldig tills att motsatsen är bevisad.

P

Personliga integriteten – en persons privata information eller förhållanden

Personuppgift – Är information som på ett eller annat sätt kan kopplas till en person. Exempel: namn, yrke, bilder och mycket mer.

Polisdatalagen – Är en lag som styr hur polisen får behandla personuppgifter.

Polisrätt – Den del av juridiken som reglerar vad polisen får och inte får göra.

Presumtion – Antagande. Att presumera någonting är att anta någonting.

Påföljd – När en person har begått ett brott döms den till en påföljd. Det kan vara böter, fängelse, villkorlig dom eller någonting annat.

Q

R

Reglera – Att bestämma med hjälp av regler

Ringa narkotikabrott – Narkotikabrott och många andra brott är indelade i olika svårighetsgrader. För de olika svårighetsgraderna finns det egna straffskalor. Att ett brott är ringa betyder att det är mindre allvarligt en ett brott av “normal”-graden.  Exempel: De olika svårighetsgraderna för narkotikabrott är ringa narkotika brott, narkotikabrott (av normalgraden) och grovt narkotikabrott.

Rättssäkerhet – En princip som ska tillgodose att makten inte missbrukas, alla personer ska få skydd från övergrepp av samhället. Innebär bland annat ett krav på att lagen ska va förutsägbar, att alla ska behandlas lika och att det inte får finnas korruption.

Rättstat – En stat som styrs genom lagen.

Rörelsefrihet – Innebär att man ska ha rätt att röra sig fritt inom landets gränser men också lämna landet och sedan återkomma.

S

Sakkunnig – En person som i rättegången ställer upp med fackkunskap när det behövs för att bedöma en viss fråga.

Sannolika skäl misstänkt – En grad av misstanke att en viss person har begått ett visst brott. Det är en högre grad av misstanke än “kan misstänkas” och “skäligen misstänkt”.

Skyddsvisitation – En typ av kroppsvisitation som både polis och ordningsvakter får göra och innebär att polis eller ordningsvakt får söka efter farliga föremål eller vapen som kan användas för brott mot liv och hälsa. Läs mer om kroppsvisitation här.

Skäligen misstänkt – En grad av misstanke att en viss person har begått ett visst brott. Det är en högre grad av misstanke för brott än “kan misstänkas” men en lägre grad av misstanke än “på sannolika skäl misstänkt”.  För att det ska finnas skälig misstanke att någon har begått ett brott krävs det att det finns konkreta omständigheter med viss styrka som talar för det.

Strafföreläggande – När en person har begått ett mindre allvarligt brott, till exempel snatteri, stöld eller små trafikbrott, kan åklagaren ge ett strafföreläggande. Det innebär att den som begått brottet skriver på ett papper där den erkänner brottet och får då oftast böter som påföljd. Om den som begått brottet inte godkänner strafföreläggandet kan det istället bli rättegång och då kommer domstolen bestämma vad det blir för påföljd.

Straffskala – för varje brott är det föreskrivit en straffskala. Exempel: för snatteri kan man dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Straffskalan är då från böter till fängelse i 6 månader. Det betyder att man lägst kan dömas till böter och högst till fängelse i 6 månader, och allt däremellan.

Stå i proportion – Ett krav på att en åtgärd inte får vara för ingripande, eller överdriven, med hänsyn till vad saken gäller.

Synnerligen anledning att anta – Ett krav på en viss styrka som polisen misstankar måste ha t.ex. när de letar efter föremål som de tycker är av vikt för en utredning.

Säkerhetspolisen – Arbetar med att bekämpa och förebygga brott mot rikets säkerhet, terroristbrott och att skydda de som styr landet. De arbetar mycket med underrättelsearbete, de skaffar och analyserar information från många olika källor, bland annat hemlig avlyssning och spaning.

T

Tjänsteåtgärd – En åtgärd, eller handling, som någon gör i tjänsten. Exempel: när polisen utför sina arbetsuppgifter.

Tullverket – Är en myndighet som kontrollerar vilka varor som kommer in och ut ur Sverige.

Tvångsmedel – Åtgärder som t.ex. polis och åklagare för göra när de utreder brott och som inskränker en persons fri- och rättigheter. T.ex. gripande, häktning, kroppsvisitation, sätta på handfängsel och mycket mer.

U

V

Villkorlig dom – Är en påföljd som man kan bli dömd till om man har begått ett brott. Villkorlig dom kan sägas vara en varning – om personen begår ett nytt brott kommer den dömas till en strängare påföljd. Om man döms till villkorlig dom får man en prövotid på 2 år. Under den perioden ska personen bland annat vara skötsam och försöka försörja sig.

Vittneskonfrontation – Ett vittne eller en målsägande konfronteras (får titta på) en viss person, ett föremål eller någon “annan särskiljande faktor” från ett visst tillfälle för att undersöka om den kan känna igen denna eller detta.

Vittnesmål – lämnas vid förhör eller i rättegång. En person som har sett eller hört något som är av intresse för förundersökningen eller rättegången.

Våldsmonopol – Staten har våldsmonopol, det innebär att det bara är staten som kan bestämma vad som är lagligt eller olagligt användande av våld inom Sveriges gränser.

W

X

Y

Z

Å

Åklagarmyndigheten – Är en myndighet som tillsammans med polisen utreder brott. Om det väcks åtal mot en person är det åklagarens uppgift att bevisa att den personen har begått ett brott.

Åklagare – En jurist som arbetar på åklagarmyndigheten.

Ä

Ö