1. Anledning att anta

Anledning att anta är det lägsta beviskravet när det gäller utredning av brott och den nivån som måste uppnås för att polisen ska inleda en förundersökning.

För att nå upp till nivån av anledning att anta måste det finnas en konkret omständighet som gör det möjligt att börja utreda ett brott.

Det som är centralt är alltså kravet ”konkret omständighet till stöd för misstanken om brott”. Detta avser en konkret brottslig gärning. Det behöver inte vara utrett vilken exakt tid eller var någonstans – eller andra detaljer. Det krävs inte heller att det finns en misstanke mot viss gärningsperson.

Det som krävs är något bevisfaktum, något som med någon styrka talar för ett brott. Det kan vara så att polisen har ett bevis som i sig är svagt eller inte konkret, men som tillsammans med t.ex. ett vittnesmål blir tillräckligt starkt för att nå upp till beviskravet.

Det finns en zon mellan brott kan uteslutas och anledning att anta där en inte kan utesluta ett brott, men då uppgifterna inte är tillräckligt starka eller konkreta för att det ska antas att ett brott har begåtts. Beviskravet ställer alltså här upp ett krav om att bevisningen ska vara någorlunda konkret. Detta innebär att polisen inte behöver inleda en förundersökning om de kommer fram till att det bara kan finnas en risk att ett brott har begåtts. Om bevisen inte är tillräckligt konkreta inleds inte en förundersökning.  

Eftersom en förundersökning kan innebära en inskränkning av en persons fri- och rättigheter ska utredningar av lösa misstankar inte göras, det skulle ju i så fall innebära onödiga ingrepp i den personliga integriteten. (Exempelvis, om någon gör anmälningar utan grund för att trakassera en annan människa.)

Samtidigt får det inte vara för höga krav för att nå anledning att anta. Eftersom polisen har svårt att bedöma grunden för misstanken så betyder det att om det ställs för höga krav så finns det en stor risk att gärningspersonen går fri och brottsoffret inte får någon upprättelse.

Sammantaget får det att säga att anledning att anta är ett beviskrav som säger att det ska finnas en viss sannolikhet för att ett brott har begåtts. I praktiken ska det räcka med en polisanmälan som innehåller information om ett handlande (en konkret omständighet) som anses vara olaglig för att uppnå detta krav.

Läs vidare!

Beviskrav 2: Kan misstänkas »