Varför behövs Snutkoll.se?

Varför behövs Snutkoll.se?

Vi anser att samhällets alla delar bör präglas av demokrati. Inte bara när det kommer till hur lagarna stiftas utan i hela den offentliga förvaltningen.

Eftersom polismyndigheten ytterst är den myndighet som ansvarar för den allmänna ordningen och säkerheten i samhället är diskussionen om den extra viktig. Det är av högsta vikt att vi som samhällsinvånare har inflytande över vår gemensamma säkerhet. Detta är en grundförutsättning för att demokratin ska fungera.

Snutkoll.se vill bidra till en diskussion om vad myndighetens roll i skapandet av säkerhet innebär, hur ett demokratiskt säkerhetsarbete ser ut och hur brister i inflytandet över den gemensamma säkerheten bäst kan repareras. Sådana reparationer vill vi dessutom aktivt bidra till, genom att verka för ökat inflytande över tillsynen av polisen.

Ett första steg för att utöva detta inflytande, är att känna till sina rättigheter. Detta är om inte annat ett av de säkraste sätten att förebygga eventuella övertramp från myndighetens sida, och på så sätt förekomma behovet av retroaktiv reparation. Säkerhets- och demokratifrågan är på sätt och vis oskiljaktiga; ett samhälle där invånarna känner till sina rättigheter bidrar till mer demokratiskt inflytande och på så sätt även till säkerheten.

Snutkoll.se är början till en bredare diskussion och kunskap om polisens arbete i förhållande till våra rättigheter. På sikt bidrar detta till ökat inflytande och ett mer demokratiskt samhälle.